Monika Sylvester-Resch, geb. 1962 - Video pressetext.tv