Ernst Zdrahal (geb. 1944) + Robert Weber (geb. 1943) - Video pressetext.tv